Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г. и бр. 15, 18 и 97 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 48, ал. 1 след думите „до сключването на договора“се поставя запетая, добавя се „включително за времето на сключването на договора“ и се поставя запетая.
§ 2. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. Забранява се предлагането и продажбата чрез сключване на договори за продажба от разстояние на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.“

Continue reading